Wzory wniosków do pobrania :

 1. wzór wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wpis do okręgowego rejestru - stanowi załącznik nr 1 – pobierz…

 2. wzór wniosku o wpis do okręgowego rejestru - stanowi załącznik nr 4pobierz…

 3. wzór wniosku o wykreślenie z okręgowego rejestru - stanowi załącznik nr 5pobierz…

 4. wzór wniosku o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia - stanowi załącznik nr 6pobierz…

 5. wniosek o wymianę na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej (dotyczy osób które nie dokonały wymiany PWZ jak również osoby którym w obecnie obowiązującym druku w wyniku wielokrotności wpisów adnotacji urzędowych brakuje miejsca oraz w przypadku oczywistych omyłek pisarskich) - stanowi załącznik nr 7 – pobierz…

 6. arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze składa się z kilku części od Cz. A do Cz. H i stanowi załącznik nr 8 (w przypadku aktualizacji danych pielęgniarka /położna wypełnia tylko te części których dotyczą zamiany) – pobierz…

Cz. ”A” (dane identyfikacyjne dane osobowe, dane kontaktowe) 

Cz. ”B” (dane identyfikacyjne, dane o wykształceniu, dane o stopniach
i tytułach naukowych)  

Cz. ”C” (dane identyfikacyjne, dane o stażu podyplomowym)

Cz. „D” (dane identyfikacyjne, dane zawodowe)

Cz. „E” (dane identyfikacyjne, informacje o wpisie do RPPDL, dane
o zatrudnieniu)

Cz. „F” (dane identyfikacyjne, dane o zatrudnieniu) 

Cz. ”G” (dane identyfikacyjne, dane o kształceniu podyplomowym) 

Cz. ”H” (dane do korespondencji, oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych) 

 • oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu - stanowi załącznik nr 10pobierz…
 • oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu - stanowi załącznik nr 11pobierz…
 • oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu - stanowi załącznik nr 12pobierz…
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych              - stanowi załącznik nr 15pobierz…
 • wzór potwierdzenia odbioru zaświadczenia - stanowi załącznik nr 16pobierz…

 Wszystkie załączniki - pobierz