www.nipip.pl

KOMUNIKAT W SRAWIE DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA OC

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej Uchwałą nr 506/R/23r. z dnia 16 lutego 2023r. podjęła decyzję o podpisaniu polisy dobrowolnego ubezpieczenia pielęgniarek i położnych od Odpowiedzialności Cywilnej z TU INTER Polska S.A. Oddział w Łodzi.

Jest to ubezpieczenie grupowe w formie bezimiennej. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie pielęgniarki i położne zarejestrowane w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, tj. 2238 pielęgniarek i położnych.

Polisa została zawarta na okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.

Seria i numer polisy  PM_T 235161990.

Koszty ubezpieczenia pokryła OIPiPZS ze składek członkowskich.

 

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie – 7 500 EUR

Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia w trakcie trwania umowy – 7 500 EUR

Podstawą zawarcia umowy są Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych zatwierdzonych uchwałą Zarządu INTER Polska nr 1/2022 z dnia 19.01.2022r.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe: w wariancie B – wykonywaniem działalności leczniczej oraz wykonywaniem zawodu medycznego, posiadaniem mienia służącego do wykonywania działalności leczniczej, uczestniczeniem w stażach, kursach i szkoleniach zawodowych, prowadzeniem działalności dydaktycznej, w tym praktycznej nauki zawodu, udzielaniem pierwszej pomocy medycznej oraz między innymi:

  • wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV/WZW, koronawirus) lub zatruć pokarmowych,
  • w nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich w celu związanym z działalnością objętą ubezpieczeniem (OC najemcy nieruchomości),
  • w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem,
  • wyrządzone przez rzecz użyczoną, sprzedaną, dostarczoną, przetworzoną lub wytworzoną przez osoby objęte ubezpieczeniem,
  • wynikłe z rażącego niedbalstwa.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia czytaj

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym czytaj

                                                                                   Anna Augustyniak

                                                                              Przewodnicząca ORPiPZS