Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – cel i zmiany

Informacja na temat ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Informacja dla absolwentek liceów medycznych w aspekcie zmienionej dyrektywy 2005/36/WE

Odpowiedź Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dotycząca uznawania kwalifikacje na zasadzie praw nabytych

Zasady automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej - przewodnik

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych


Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych po 20 października 2007 roku zgodnie z przepisami Dyrektywy 2005/36/WE  Pobierz...

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych  Pobierz...


Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce lub położnej niebędącej obywatelem jednego z państw członkowskich UE, zamierzających wykonywać zawód na terytorium RP – przewodnik Pobierz


Automatic recognition of professional qualifications of nurses and midwives  Pobierz...
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej; pobierz(doc)...   pobierz(pdf)...

 

Uchwała Nr 199/VII/2016  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 54/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej. Pobierz...    

Załączniki Pobierz

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego , albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016  r., poz. 2006) Pobierz...

 

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej  Pobierz...