Uchwała nr 53/VI/2012

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 28 marca 2012 r. 

w sprawie Ośrodków Informacyjno - Edukacyjnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 12 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że Ośrodek Informacyjno – Edukacyjny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych mieści się w siedzibie biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych a ośrodki informacyjno - edukacyjne okręgowych izb pielęgniarek i położnych mieszczą się w siedzibach biur okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

§ 2. Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:

1)        udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego przepływu oraz informacji dotyczącej wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,

2)        udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym RP, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,

3)        udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,

4)        udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5)        udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,

6)        udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej,

7)        prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,

8)        organizacja seminariów i szkoleń dla pracowników Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych,

9)        wydawania opinii w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych mających zamiar wykonywać zawód na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, innych niż RP

10)    opracowanie i przekazywanie do izb okręgowych materiałów dotyczących realizacji zadań Ośrodków Informacyjno Edukacyjnych,

11)    przekazywanie pisemnych opinii do Ośrodków Informacyjno Edukacyjnych przy Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych, w odpowiedzi na ich wniosek oraz na zapytanie osób zainteresowanych.

§ 3. Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:

1)        udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,

2)        udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,

3)        prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,

4)        udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5)        udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,

6)        udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.

§ 4. Nadzór nad działalnością Ośrodka powierza się według kompetencji - Prezesowi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i przewodniczącym okręgowych rad pielęgniarek i położnych.

§ 5. Działalność Ośrodków pokrywana jest ze środków finansowych państwa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Traci moc Uchwała nr 266/IV/2007 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno – Edukacyjnych.

Sekretarz NRPiP                                                                                    Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                               Grażyna Rogala-Pawelczyk

                                      

Uchwała nr 107/R/13 r.

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie:Ośrodka Informacyjno - Edukacyjnego

na podstawie: art. 4 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038) w związku z uchwałą nr 53/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno – Edukacyjnych.

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się, że Ośrodek Informacyjno – Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mieści się w siedzibie biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w Sieradzu.

§ 2

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:

§ 3

Nadzór nad działalnością Ośrodka powierza się Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej z siedzibą w Sieradzu.

§ 4

Działalność Ośrodka pokrywana jest ze środków finansowych państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała nr 90/R/04 r. Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej z dnia 22 września 2004 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego

   § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2013 r.

 

 

Sekretarz Rady                                                            Przewodnicząca Rady

Anna Kulesza                                                                Anna Augustyniak